ITDD

Handelsbetingelser

Generelt

Kun dansk lovgivning og skriftlige aftaler underskrevet af kunden og ITDD går forud for disse kundevilkår.

Domæne registrering

Når ITDD på kundens vegne registrerer domæne navne, registreres disse hos DK-Hostmaster med ITDD som registrant, fuldmægtig og betaler og hostes så vidt muligt af ITDD og Gratis DNS.

Kunden er iøvrigt underlagt DK-Hostmasters regler for domæne navne. ITDD gør opmærksom på at kundens rettigheder og forpligtelser overfor DK-Hostmaster kan ændre sig, og ITDD bærer intet ansvar i den anledning.

Domænet kan af kunden kræves overført (redelegeres) til kunden, såfremt kunden ingen restancer har hos ITDD. Ved overførsel ændres domænets fuldmægtig og betaler efter kundens ønske. Hvis kunden efterfølgende skifter udbyder fra ITDD, sørger den nye udbyder for at ændre registrant mm. for domænet.

Når ITDD er registreret som betaler, betaler ITDD den årlige domæne afgift til DK Hostmaster, som senere faktureres til kunden.

Hotel(hjemmesider/post)

ITDD hoster normalt kun hjemmesider, som vedligeholdes af ITDD. Adgang til hjemmesiden med FTP oprettes når kunden ønsker det.

Med hotellet følger et i teorien uendeligt antal e-post adresser, disse oprettes af ITDD efter kundens ønske.

ITDD tager med jævne mellemrum sikkerhedskopi af hostede hjemmesider/post til extern harddisk, således kritiske server nedbrud kan håndteres uden væsentlige tab af data.

Krænkelse af ophav og eller tredjepart

ITDD påtager sig intet ansvar for kundens rettighed til domæne navne, og ITDD er ikke ansvarlig for evt. krænkelser af enerettigheder i den forbindelse herunder overtrædelse af varemærkeloven, markedsføringsloven m.fl. Det er således kundens eget ansvar om kunden har ret til at benytte domæne navne og ITDD påtager sig i den forbindelse ingen undersøgelsespligt.

Krænkelser af ophavsret og eller tredjepart, på hjemmesider udarbejdet for kunden eller offentliggjort af kunden, er kundens fulde ansvar, også selvom siden er udarbejdet af ITDD.

Driftsforstyrrelser

ITDD garantere på ingen måde for serverens kørselstid, men er forpligter til at sørge for at serveren kører bedst mulig, og at evt. fejl eller nedbrud rettes så hurtig som mulig. ITDD har ret til at lukke serveren midlertidig med henblik på optimering eller reparation m.v.

ITDDs server er tilsluttet Internettet via Eniig fiber forbindelse. ITDD garantere på ingen måde for netværkets oppetid og tager forbehold for kabelbrud og anden form for nedetid i Eniigs IP netværk.

Kunden kan i tilfælde af ovennævnte nedbrud, nedlukning eller anden uregelmæssigheder på serveren ikke fremsætte krav på erstatning, godtgørelse eller nedslag i prisen, med mindre forholdet skyldes et groft uagtsomt forhold fra ITDDs side. Erstatning i tilfælde af ITDDs groft uagtsomme forhold kan maksimalt udgøre det betalte beløb fra nedbruds dato og frem.

ITDD er på intet tidspunkt erstatnings ansvarlig for mistet data, driftstab, tidstab, eller anden indirekte tab.

Tvistigheder

Enhver tvist mellem ITDD og kunden som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres ved anvendelse af dansk national ret.

Betaling

Kunden er forpligtet til at betale indenfor den anførte tidsfrist. Normale betalings betingelser er mindst 14 dage fra fakturadato.

Misligholdelse

Såfremt kunden ikke har betalt rettidigt, eller gør sig skyldig i anden væsentlig misligholdelse kan ITDD uden yderligere varsel ophæve aftalen og kundens hjemmesiden nedtages herefter øjeblikkelig.

Ved for sen betaling påregner ITDD et rykkergebyr på 100 kroner for den første rykker og 100 for evt. efterfølgende rykkere. Der tilskrives rente pr. måned, diskontoen + 7% pro anno.

Opsigelse

Medmindre der er tale om misligholdelse af aftalen kan hver part opsige ordren med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Opsigelsen skal fremsendes skriftlig.

Ved udgangen af opsigelsesperioden nedtages kundens hjemmeside omgående, medmindre der inden udgangen af opsigelsesvarslet er indgået anden aftale om fx. flytning af kundens hjemmeside. Såfremt ITDD skal udføre arbejde i den forbindelse aftales der en pris for dette arbejde.

Internet Technology Design and Development, eller ITDD har eksisteret siden 1999.

Vi udføre en bred vifte af IT opgaver primært på Djursland, og driver diverse post og hjemmeside systemer på vores egne Debian servere.

Gartnerengen 21 - DK 085 85 Glæsborg | salg@itdd.dk | CVR 21 38 10 04